Okolo roku 1413 sa v západnej Európe zrodila duša vedomá.

V duši vedomej sa človek po prvý raz prebúdza v plnom rozsahu k slobode a k zodpovednosti ako jedinec. Cíti sa predovšetkým ako osobnosť samostatný jednotlivec, zodpovedný sám pred sebou – a až potom ako člen spoločenstva národa a pod.

Prvým nevyhnutným dôsledkom zrodu duše vedomej v náboženskej oblasti je požiadavka náboženskej slobody jednotlivca, čo v dejinách znamenalo reformáciu. Bod, od ktorého sa odvinul protestantizmus, bolo nadradenie autority svedomia nad autoritu neomylnosti církevnej hierarchie.

Hranica, na ktorej zomrel Jan Hus /1415/,bola hranicou nástupu epochy duše vedomej.

Zorničkou reformácie bol Angličan John Wyckliff /1326-1384/, ktorého spismi sa Jan Hus inšpiroval. Wyckliff ku koncu života dospel k názoru, že vôbec najvyššou autoritou nie je pápežský úrad, ale Sväté písmo a podľa neho je potrebné posudzovať aj pápeža. Pápežova autorita nevyplýva automaticky z jeho úradu, ale závisí od toho, či mu je vlastný mravný charakter .

Wyckliff teda ako prvý vyslovil, že to, či niekto je, alebo nie je autorita, musí na základe písma posúdiť každý sám.

V roku 1517 pribil Martin Luther na dvere Wittenberského kostola svojích 95 téz a preložil bibliu do nemčiny a z rovnakého dôvodu ako Wyckliff do angličtiny, aby každý sám mohol na základe písma posúdiť pravdu. Odteraz nielen rímsky biskup, alebo synoda sú kompetentní vykladať bibliu , ale každý jednotlivec sám so svojím svedomím.

Váš    j – ura – ji